Analiza elektroenergetskih sistema - Analiza tržišta

Tržište električne energije i marginalne cene

 •   Korišćenje GTMax
 •   Detaljna simulacija rada sistema u tržišnom okruženju
 •   Maksimizacija prihoda uz uvažavanje fizičkih i institucionalnih ograničenja u radu sistema
 •   Simulacija satnih angažovanja proizvodnih kapaciteta i razmene energije uz mrežnu prezentaciju sistema
 •   Izračunavanje tržišnih cena električne energije u različitim oblastima

 

Prognoza i upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži

 •   Korišćenje PTI PSS/E
 •   Korišćenje PSA

 

Tržište električne energije

 •   Korišćenje BETSEE
 •   Balansno tržište električne energije
 •   Mehanizmi prekograničnog trgovanja električnom energijom
 •   Koordinisane aukcije
 •   Alokacija prenosnih kapaciteta

 

Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema

 •   Korišćenje WASP IV
 •   Utvrđivanje optimalnog plana razvoja koji zadovoljava potrebe u električnoj energiji i snazi u razmatranom periodu
 •   Dinamičko programiranje u procesu optimizacije i poređenja troškova alternativnih pravaca razvoja
 •   Utvrđivanje dinamike realizacije novih proizvodnih kapaciteta kojima se zadovoljavaju potrebe u električnoj energiji i snazi uz zadovoljavajući nivo pouzdanosti uvažavajući karakteristike postojećih i novih proizvodnih kapaciteta

Kursevi

Analiza elektroenergetskih sistema - Napredni

Napredni
Kratki spojevi i prekidi
Izrada dinamičkih modela

Analiza elektroenergetskih sistema – Analiza tržišta

Tržište električne energije i marginalne cene
Prognoza i upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži
Tržište električne energije
Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema