Projekat TRINITY

Projekat TRINITY
04.03.2022

TRINITY je istraživački projekat finansiran od Evropske Unije u sklopu Horizon 2020 programa, a na temu izgradnje niskougljenične i klimatski čiste energetske budućnosti Evrope.

Cilj TRINITY projekta je da razvije skup mehanizama i softverskih rešenja koja će podržati integraciju tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i poboljšati saradnju i koordinaciju između operatora prenosnih sistema, istovremeno promovišući veću penetraciju obnovljivih izvora energije.

Više informacija o TRINITY projektu je dostupno na: http://trinityh2020.eu/

Uloga EKC-a u TRINITY projektu

U okviru TRINITY projekta, EKC ima ulogu tehničkog rukovodioca projekta i vođe radnog paketa 4. Glavne aktivnosti EKC-a obuhvataju razvoj novih koncepata, metodologija i softverskih rešenja za dva TRINITY paketa: 

  • T-SENTINEL TOOLSET čiji su fokus funkcije operatora prenosnih sistema i regionalnih centara sigurnosti: optimizacija izbora preventivnih i korektivnih akcija, alokacija troškova od redispečinga, proračun prekograničnih prenosnih kapaciteta.
  • T-MARKET FRAMEWORK koji se bavi tržišnim mehanizmima vezanim za unutardnevno tržište, prekograničnu saradnju u pogledu razmene balansne rezerve, kao i razvoj tržišta garancija porekla.