Kvalitet električne energije

Instalacija  -  Merenje  -  Analiza podataka  -  Planiranje

Korišćenjem najsavremenijih uređaja za merenje klase A, EKC vrši merenja i analizu kvaliteta električne energije prema najvišim standardima.

Uspešno implementirani programi merenja u prenosnim sistemima naših klijenta omogućili su postavljanje i unapređenje nacionalnih standarda kvaliteta isporuke električne energije, kao i evaluaciju/testiranje usaglašenosti rada proizvodnih i potrošačkih objekata sa ENTSO-E zahtevima.

Usluge iz oblasti kvaliteta električne energije i testiranja usaglašenosti obuhvataju zaokruženi proces:

 • Izrada programa merenja i ispitnih protokola
 • Instalacija uređaja za merenje
 • Analiza podataka:
  •  Napon i frekvencija
  •  Aktivna i reaktivna snaga
  •  Tranzijenti
  •  Analiza kvarova
  •  Propadi napona
  •  Prenaponi
  •  Faktor snage
  •  Flikeri
  •  Nesimetrija napona
  •  Harmonici napona i struje
 • Evaluacija nivoa kvaliteta električne energije, izrada nacionalnih standarda kvaliteta
 • Izrada Elaborata o izvršenim testovima usaglašenosti rada postrojenja