Softverska rešenja

Naša softverska rešenja imaju široku upotrebu u Evropi za analize elektroenergetskih sistema i tržišta električne energije.

Prepoznavajući potrebe svojih klijenata (TSO-ovi, elektroprivrede, trgovci, aukcijske kuće, regulatori i ostali), EKC je izradio veliki broj softverskih rešenja, izvedenih kao praktične softverske aplikacije sa širokom upotrebom u Kontinentalnoj Evropi. Neka od ovih softverskih rešenja su izrađena u saradnji sa softverskom kompanijom DMS iz Novog Sada.

Naši softveri pokrivaju širok spektar funkcija:

  • Procesiranje modela prenosne mreže: validacija modela, konvertovanje između različitih formata: UCTE, RAW, CIM/CGMES (softveri MERLIN, TNA)
  • Proračuni tokova snaga, analize sigurnosti, proračuni prenosnih kapaciteta (NTC, PTDF/MF), proračuni kratkih spojeva (softveri TPCtool, PSA, TNA)
  • Simulacija rada regionalnog balansnog tržišta (softver BETSEE)
  • Simulacija  spajanja tržišta (Market Coupling), zasnovana na NTC-u i na tokovima snaga (Flow-based) (softver MaCSIM).

Softver MERLIN je preporučen od strane UCTE (sada ENTSO-E) Sekretarijata 2007. godine.

Softveri TPCtool i TNA su preporučeni od CAO Freising 2012. godine.