Softverska rešenja

EKC pruža softverska rešenja u oblasti elektroenergetskih sistema, koja se odnose na obradu mrežnim modela, analize tokova snaga i prenosnih kapaciteta (NTC-based, flow-based), kao i za tržište električne energije (balansni mehanizmi, spajanje tržišta). Naš softver prati specifične potrebe energetskih kompanija za profesionalnim i brzim alatima. Ovi softverski alati su u širokoj upotrebi širom kontinentalne Evrope, a pored toga se uspešno upotrebljavaju i na nekoliko nacionalnih i regionalnih projekata.

Softver dizajniran za validacije, ispravke, spajanje i konvertovanje modela, proračune tokova snaga i analize sigurnosti, proračun NTC-a, PTDF/Maxflow, kao i analize kratkih spojeva.

Softver za obradu modela, proračune tokova snaga i PTDF/Maxflow, kreiran za CEE CAO Freising, za koordinisane aukcije zasnovane na fizičkim tokovima snaga za 8 operatora prenosnih sistema.

Softver za konverziju iz/u UCTE - RAW format

BETSEE je internet platforma za balansno tržište među operatorima prenosnih sistema u jugoistočnoj Evropi, koja se koristi kao prototip regionalnog balansnog mehanizma (RBM).

Internet platforma za simulaciju rada tržišta električne energije za dan unapred po principima mehanizma spajanja tržišta po ceni (European Price Coupling). Podržava NTC i flow-based simulaciju spajanja tržišta.