Balance Energy Tool for Southeast Europe

BETSEE je internet platforma za balansno tržište među operatorima prenosnih sistema u jugoistočnoj Evropi, koja se koristi kao prototip regionalnog balansnog mehanizma (RBM).

Razvoj regionalnog balansnog tržišta u jugoistočnoj Evropi pretstavlja važan korak ka kreiranju zajedničkog tržišta električne energije u regionu.

Regionalne radne grupe operatora prenosnih sistema za balansno upravljanje, kao i individualne inicijative pojedinih operatora prenosnih sistema, definisale su osnovne karakteristike regionalnog balansnog mehanizma u Jugoistočnoj Evropi. Od 2006. godine BETSEE je napravljen i korišćen za vizuelni prikaz i testiranje dogovorenih karakteristika budućeg regionalnog tržišta za balansiranje.

BETSEE se koristi za administraciju ponuda za trgovinu električnom energijim na unutar-dnevnom vremenskom horizontu za potrebe balansiranja između operatora prenosnih sistema u jugoistočnoj Evropi. Platforma je zasnovana na razmenama satnih blokova električne energije preko zajedničke liste raspoloživosti.

Ograničenja mreže su modelovana kao vrednosti ATC-a na granicama operatora prenosnih sistema. Platforma takođe daje mogućnost za modelovanje mrežnih ograničenja putem parametara fizičkih tokova snaga (PTDF/Maxflow).

Trgovina električnom energijom je organizovana po principu kontinualne trgovine koji primenjuju svi kupci. Svaka kompanija koja učestvuje ima mogućnost da kupi balansnu energiju ponuđenu na listi raspoloživosti, gde prednost ima ponuda sa najnižom ponuđenom cenom uz poštovanje definisanih vrednosti ATC-a.  

Za svakog korisnika, zavisno od njegove energetske pozicije (zbog ATC ograničenja) i ponuda koje su na raspolaganju, BETSEE izračunava unapred, mogućnosti za trgovinu za svaki  raspoloživi MW i dostupne su u formi grafičkih prikaza za svaki sat.