Softverski alati

Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u korišćenju najnaprednijih modela i tehnologija i svetski priznatih softverskih alata.

PSSPSS®E
PSS®E je integrisan i interaktivan softverski alat za simulaciju, analizu i optimizaciju rada elektroenergetskih sistema. Koristi napredna tehnička rešenja u oblasti analiza i optimizacija tokova snaga, proračuna simetričnih i nesimetričnih kratkih spojeva, proračuna stabilnosti u različitim vremenskim domenima, analiza pouzdanosti i proračuna i upravljanja prenosnim kapacitetima. Poseduje i dodatne softverske module za izradu dinamičkih modela (GMB - Graphical Model Builder) i detaljne analize lokalnih i međusistemskih oscilacija (NEVA – Netomac Eigen Value Analyses). PSS®E se koristi u oblasti elektroenergetike u preko 115 država sveta.
DigSilentDIgSILENT Power Factory
DIgSILENT Power Factory je jedan od vodećih svetskih softvera za analize elektroenergetskih sistema sa primenom u oblasti analiza proizvodnih kapaciteta, prenosnih, distributivnih i industrijskih mreža. Poseduje integrisane sve neophodne funkcije, jednostavan je za upotrebu i u potpunosti je kompatibilan sa Windows operativnim sistemom. Kombinuje mogućnosti pouzdanog i fleksibilnog sistema modelovanja sa najmodernijim algoritmima i konceptom jedinstvene baze podataka. DIgSILENT usluge i programske instalacije su prisutne u više od 110 zemalja sveta.
PlexosPLEXOS
PLEXOS je jedan od vodećih softvera za tržišne analize elektroenergetskih sistema sa direktnom primenom u oblasti optimalne analize rada elektroenergetskog sistema. PLEXOS predstavlja simulacioni alat koji pruža širok spektar usluga analitičkog karaktera kao što su planiranje razvoja prenosne mreže, planiranje razvoja proizvodnje, portfolio optimizacija, određivanje optimalnog dispečinga elektrana, određivanje nivoa integracije obnovljivih izvora energije itd…
PLEXOS karakteriše sagledavanje tržišnog aspekta sa više dimenzija i omogućava veliku fleksibilnost u implementaciji. Modularnost ovog alata čini PLEXOS najboljim alatom u klasi optimizacionih platformi sa širokim spektrom implementacije, integracije sa ostalim tehničkim alatima i mogućnošću automatizacije. Jednostavno, PLEXOS daje skoro neograničene mogućnosti u modelovanju elektroenergetske problematike sa aspekta optimizacije.
Antares

Antares je softverski alat formulisan na bazi probabilističke satno povezane simulacije rada elektroenergetskog sistema uz:

  • Primenu Monte Karlo metode kojom se obuhvataju različite kombinacije proizvodnje iz vetroelektrana, solarnih elektrana, hidroelektrana ali i različite promene potrošnje u zavisnosti od atmosferskih uslova (promenljivosti pojave vetra, sunčevog zračenja, hidroloških uslova i temperature), kao i različiti nivoi neraspoloživosti termo jedinica usled njihovog ispada odnosno održavanja
  • optimizaciju angažovanja hidro i termoelektrana („unit commitment“ i „optimal hourly dispatching“) sa ciljem minimizacije ukupnih troškova rada sistema na godišnjem nivou
  • poštovanje karakteristika i ograničenja u prenosnoj mreži (NTC ili GTC ograničenja uz DC raspodelu tokova u skladu sa ekvivalentnim impedansama ili PTDF faktorima)
GTMaxGTMax
Programski paket omogućava optimizaciju rada elektroenergetskog sistema i poravnanja tržišta bazirane na maksimizaciji sume profita svih učesnika u tržišnom modelu (prihod na tržištu naspram operativnih troškova rada). Simulacije se baziraju na punoj satnoj hronologiji događaja, detaljnom modelovanju svih tipova proizvodnih jedinica i njihovih tehno-ekonomskih karakteristika, modelovanju tržišnih elemenata (berza električne energije, bilateralni ugovori), kao i ograničenja u prenosnoj mreži (transakciona (NTC) ili fizička (GTC) ograničenja uz simulaciju razmena energije u skladu sa transportnim ili DC proračunom tokova snaga.
Electrocon CAPE
Electrocon CAPE je vodeći svetski softver za modelovanje i analizu relejne zaštite elektroenergetskih sistema. Ovaj softverski alat poseduje najveću bazu modela relejne zaštite koja sadrži preko 6000 različitih modela releja, riklozera i osigurača prilagođenih specifičnim potrebama inženjera relejne zaštite. Podešenja modela releja u CAPE softverskom alatu u potpunosti odgovaraju podešenjima stvarne relejne zaštite.
WASP IV
U stručnim krugovima veoma poznata i priznata aplikacija za planiranje proizvodnih kapaciteta i potrošnje električne energije.
SDDP
Softverski alat u upotrebi u preko 30 zemalja Amerike, Evrope i Azije, na nacionalne i regionalne probabilističke analize proizvodnje električne energije, proračun marginalne cene električne energije LMP, analizu efekata zagušenja u prenosnoj mreži, procenu efekata emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte i dr. Korišćen u mnogim studijama investicija u proizvodne kapacitete na regionalnom nivou u Južnoj i Centralnoj Americi, Balkanu i Aziji.