Analiza elektroenergetskih sistema - Napredni

Analiza elektroenergetskih sistema – Napredni

  •   Korišćenje PTI PSS/E
  •   Korišćenje TNA
  •   Prenosni kapaciteti mreže
  •   Ponašanje sistema u frekventnom domenu (linearno)
  •   Optimizacija rada sistema


Analiza elektroenergetskih sistema – Kratki spojevi i prekidi

  •   Korišćenje PTI PSS/E
  •   Modelovanje i podešavanje zaštitnih uređaja
  •   IEC standardi
  •   ANSI standardi
  •   Uticaj na druge instalacije (telekomunikacije, vodovod i sl.)
  •   Izbor opreme

Analiza elektroenergetskih sistema – Izrada dinamičkih modela

  •   Korišćenje PTI PSS/E
  •   Modelovanje:
      • opterećenja
      • motora
      • generatora
      • pobudni sistemi
      • stabilizatori sistema (PSS)
      • turbinski regulatori
      • turbine
      • regulacija sistema
  •   Zaštitni uređaji:
      • distantne zaštite
      • prekostrujna zaštita
      • generatorske zaštite
      • pod i nadfrekventna zašta


Analiza elektroenergetskih sistema – Izrada dinamičkih modela

  •   Korišćenje PTI PSS/E
  •   Analize događaja
      • ispadi elemenata
      • kvarovi (kratki spojevi i prekidi)
      • manipulativne akcije
      • sekvence događaja
      • tumačenje i analiza rezultata
  •   Dinamička stabilnost
      • analiza karakterističnih korenova (Eigenvalues)
      • tranzijentna stabilnost
      • dugoročna stabilnost

Kursevi

Analiza elektroenergetskih sistema - Napredni

Napredni
Kratki spojevi i prekidi
Izrada dinamičkih modela

Analiza elektroenergetskih sistema – Analiza tržišta

Tržište električne energije i marginalne cene
Prognoza i upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži
Tržište električne energije
Planiranje razvoja elektroenergetskih sistema