Analiza integracija varijabilnih obnovljivih izvora u Ukrajini

Ukrajina
Analiza integracija varijabilnih obnovljivih izvora u Ukrajini

Naručilac: The World Bank

Rok završetka: septembar 2020 (januar 2021)

Vrsta: Studija (Tržište električne energije, Proizvodnja električne energije, Obnovljivi izvori)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, N. Jović – konsultant, I. Mihajlović-Vlaisavljević, O. Vuković

Cilj studije je tehno-ekonomska analiza integracije varijabilnih obnovljivih izvora (vetroelektrane, solarne elektrane) u elektroenergetski sistem Ukrajine. Sprovedene aktivnosti su ispitale sposobnosti EES-a Ukrajine za integraciju obnovljivih izvora energije iz perspektive fleksibilnosti EES-a i angažovanja elektrana, kao i u pogledu balansiranja EES-a. Analizirane su tri ciljne godine – 2022, 2025 i 2030.

Za različite scenarije razvoja obnovljivih izvora, kvantifikovani su sledeći pokazatelji:

 • potreba za balansnom rezervom,
 • način angažovanja i satne proizvodnje elektrana,
 • potreba za limitiranjem proizvodnje iz obnovljivih izvora,
 • uticaj na veleprodajno tržište i cenu električne energije,
 • proizvodni miks zemlje i nivo emisije CO2.

Baterije kao elementi za skladištenje energije su detaljno analizirani u pogledu doprinosa većoj integraciji obnovljivih izvora.

Vrste obezbeđenih usluga:

 • Razvoj modela elektroenergetskog sistema Ukrajine u PLEXOS softverskom alatu 2022, 2025. i 2030.
 • Implementacija Monte Karlo simulacija za različite klimatske, hidrološke i uslove raspoloživosti termoelektrana
 • Analiza uticaja varijabilnih obnovljivih izvora na način angažovanja i satne proizvodnje elektrana
 • Analiza uticaja varijabilnih obnovljivih izvora na veleprodajno tržište i cenu električne energije
 • Analiza uticaja varijabilnih obnovljivih izvora na regulaciju EES-a i troškove balansiranja
 • Tehno-ekonomska analiza baterije kao opcije za povećanje integraciji obnovljivih izvora