Analiza integracije obnovljivih izvora energije u Jermeniji: • Uticaj na satno angažovanje elektrana (Faza I) • Uticaj na balansiranje (Faza II)

Jermenija
Analiza integracije obnovljivih izvora energije u Jermeniji: • Uticaj na satno angažovanje elektrana (Faza I) • Uticaj na balansiranje (Faza II)

Naručilac: Svetska banka

Rok završetka: maj 2020 (faza I), jun 2020 (faza II)

Vrsta: Studija (Tržište električne energije, Proizvodnja električne energije, Obnovljivi izvori)

Tim: Dragana Orlić – Rukovodilac projekta, D. Vlaisavljević, B. Leković, O. Vuković, I. Mihajlović-Vlaisavljević

Faza I, Faza II:

Glavni cilj ove aktivnosti je procena sposobnosti elektroenergetskog sistema Jermenije da upravlja promenljivošću obnovljivih izvora energije iz perspektive adekvatnosti elektroenergetskog sistema i balansiranja. Faza I se fokusirala na fleksibilnost i adekvatnost sistema, a Faza II na balansiranje.

Na osnovu modela elektroenergetskog sistema za 2025, 2030. i 2035. satne simulacije proizvodnje sprovedene su za nekoliko različitih razvojnih scenarija OIE da bi se utvrdilo sledeće:

 • Uticaj na veleprodajne cene i implikacije na potrošače (povećanje tarifa)
 • Uticaj na tradicionalne proizvođače, uključujući troškove proizvodnje, nivo korišćenja, broj pokretanja / prekida rada;
 • Zahtevi za satnu promenljivost i dostupnost proizvodnih jedinica da bi se ispunili operativni zahtevi;
 • Minimalna potrošnja i tehnički i ekonomski uticaji smanjene proizvodnje konvencionalnih postrojenja;
 • Upravljanje proizvodnjom obnovljivih izvora energije

Analize su takođe uključivale procenu pokazatelja adekvatnosti (LOLE, LOLP i ENS).

U Fazi II, studija se fokusirala na tehničke i ekonomske uticaje integracije obnovljivih izvora energije u Jermenski elektroenergetski sistem sa aspekta uravnoteženja, rezervu i regulaciju elektroenergetskog sistema uz dimenzionisanje potrebne rezerve u uslovima povećane izgradnje OIE.

Za različite scenarije razvoja OIE analizirano je uravnoteženje elektroenergetskog sistema i obezbeđenje rezerve sa identifikacijom potencijalnih mera za poboljšanje integracije OIE, uključujući fleksibilne izvore proizvodnje, baterije, interkonekcije, regionalnu integraciju tržišta, balansiranje i saradnja sa susednim zemljama, naprednu prognozu OIE proizvodnje.

Potencijalne mere su testirane u modelima satne simulacije i data je ocena troškova i koristi za odabrane mere.

Za analizu su korišćeni profesionalni i komercijalni paketi – Antares i Plexos.

Vrste obezbeđenih usluga:

Faza I, Faza II:

 • Razvoj modela elektroenergetskog sistema Jermenije u Antares programskom paketu
 • Analiza rada sistema u 2025, 2030. i 2035. u različitim scenarijima
 • Implementacija MonteKarlo simulacija za različite klimatske, hidrološke uslove i uslove raspoloživosti termoelektrana
 • Proračun pokazatelja rada sistema i adekvatnosti
 • Određivanje vremenskih serija odstupanja proizvodnje vetra i sunca u Plexos-u na osnovu unapred definisanih ciljnih odstupanja u prognozi
 • Dimenzioniranje rezerve balansiranja (aFRR, FRR)
 • Izračunavanje troškova uravnoteženja za različite scenarije razvoja OIE
 • Proračun ekonomskih pokazatelja (IRR, NPV)