Podrška Elektroprivredi Republike Srpske u srednjoročnom planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za period 2021-2023. god.

Bosna i Hercegovina
Podrška Elektroprivredi Republike Srpske u srednjoročnom planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za period 2021-2023. god.

Naručilac: ZD IRCE a.d., MH Elektroprivreda Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)

Vrsta: studija

Rok završetka: jul 2020. (novembar 2021.)

Tim: Dušan Vlaisavljević – Rukovodilac projekta, M. Vuković – konsultant, O. Vuković, I. Mihajlović-Vlaisavljević, B. Leković, M. Kostić, I. Aljančić

Cilj studije predstavlja sprovođenje podrške Elektroprivredi Republike Srpske u planiranju energetskog portfelja u kontekstu regionalnog tržišta električne energije za period 2021-2023. godina, u vidu izrade tržišnih analiza kao podloga za izradu srednjoročnog plana elektroenergetskog bilansa ERS.

Sprovede tržišne i planerske analize za period 2021-2023. su obuhvatale: prognozu veleprodajnih cena el. energije i bilansa u regionu jugoistočne Evrope, planiranje eksploatacije portfelja ERS u pogledu optimalnog perioda remonata termoelektrana, optimalnog plana korišćenja hidro akumulacija, kao i identifikovanje perioda za kupovinu i prodaju električne energije.

Za potrebe analiza izrađen je energetsko-tržišni simulacioni model portfelja ERS u kontekstu regionalnog tržišta električne energije u PLEXOS softverskom alatu.

Vrste obezbeđenih usluga:

  • Izrada energetsko-tržišnog simulacionog modela JIE u PLEXOS-u
  • Prognoza prilika na tržištu (veleprodajne cene, bilansi) za period 2021-2023. godina
  • Analiza optimalnog plana remonata termoelektrana ERS u periodu 2021.-2023.
  • Analiza optimalnog plana korišćenja akumulacija hidroenergetskog sistema ERS u periodu 2021-2023.
  • Identifikacija perioda i nivoa mogućnosti za prodaju i kupovinu električne energije na veleprodajnom tržištu u periodu 2021-2023.god