BSTP obuka – automatizacija i PSS/E + primena Antares softver paketa i Studija adekvatnosti sistema – Faza II, probabistički pristup

Prојеkаt rеgiоnаlnоg rаzvоја prеnоsnоg sistеmа zеmаlја Crnоmоrskоg rеgiоnа, Taškent oktobar 2019
Prојеkаt rеgiоnаlnоg rаzvоја prеnоsnоg sistеmа zеmаlја Crnоmоrskоg rеgiоnа, Taškent oktobar 2019
Prојеkаt rеgiоnаlnоg rаzvоја prеnоsnоg sistеmа zеmаlја Crnоmоrskоg rеgiоnа, Taškent oktobar 2019
15.10.2019

U okviru Studije adekvatnosti sistema balans proizvodnje i potrošnje se proverava na bazi svih sati u godini i više klimatskih i hidroloških situacija kao i različitih raspoloživosti termo jednica.

Tržišni simulator koji se koristi u okviru ove studije je ANTARES softverski alat, sekvencijalni simulator multi-oblasti na „Monte Carlo“ principu koji je razvio RTE čija je svrha procena problema adekvatnosti proizvodnje i pitanja ekonomske efikasnosti.

Na kraju projekta održana je i obuka za korišćenje Antares-a.

Takođe je održan i kursa za PSS/E automatizaciju sa ciljem prezentacije procedure automatizacije koja se koristi za kontinuirani proračun tokova snaga koja je u skladu sa trenutnim ENTSO-E smernicama za analizu troškova i koristi (CBA) u analizama razvoja mreže.