Predstavnik EKC-a održao prezentaciju na ovogodišnjem Sastanku radne grupe korisnika PSS®CAPE softverskog alata

Prezentacija na sastanku Radne grupe korisnika PSS®CAPE softverskog alata, 24-28 jun
Prezentacija na sastanku Radne grupe korisnika PSS®CAPE softverskog alata, 24-28 jun
Prezentacija na sastanku Radne grupe korisnika PSS®CAPE softverskog alata, 24-28 jun
02.07.2019

EKC je pozvan da održi prezentaciju na ovogodišnjem sastanku Radne grupe korisnika PSS®CAPE softverskog alata u Ipsilantiju, Mičigen (SAD), u vezi iskustva izrade Studije kooridnacije relejne zaštite u vremenskom domenu realizovane istovremeno pomoću PSS/E i  PSS®CAPE softverskih alata.

Siemens PSS®CAPE je vodeći svetski softver za modelovanje i analizu relejne zaštite elektroenergetskih sistema sa bazom od preko 6000 pojedinačnih modela svih svetski poznatih proizvođača relejne zaštite. U periodu od 24. do 28. juna 2019. godine u mestu Ipsilanti, Mičigen (SAD) održan je redovni godišnji sastanak Radne grupe korisnika PSS®CAPE softverskog alata. Ovogodišnji sastanak Radne grupe ugostio je više od 100 inženjera relejne zaštite iz 15 zemalja sveta. Predstavnik EKC-a je pozvan od strane ogranizatora sastanka i proizvođača softverskog alata da održi prezentaciju o iskustvu upotrebe PSS®CAPE softverskog alata u okviru studije koordinacije relejne zaštite realizovane u vremenskom domuenu pomoću PSS®CAPE-Transient Stability (TS) Link modula.

U okviru studije koordinacije relejne zaštite, TS Link modul je iskorišćen za povezivanje dinamičkog modela razvijenog u PSS/E softverskom alatu i modela sistema relejne zaštite razvijenog u PSS®CAPE softverskom alatu. Upotrebom PSS®CAPE-TS Link modula inćženjeri EKC-a su izvršili analizu koordinacije relejne zaštite u vremenskom domenu koja je u obzir uzela uticaj dinamičke karakteristike sistema na rad relejne zaštite sa jedne strane, i uticaj reagovanja relejne zaštite na tranzijentu stabilnost elektroenergetskog sistema sa druge strane. Predstavnik EKC-a je održao prezentaciju o iskustvima kompanije sa inicijalnim podešenjem TS Link modula, izvršenjem simulacija kvarova u vremenskom domenu i tumačenju dobijenih rezultata na primeru nekoliko slučajeva neselektivnog reagovanja relejne zaštite detektovane pomoću analize u vremenskom domenu.